همه دوره های سامانه
توصیف کلی، اخلاق در تحقیقات بهداشتی، تحقیق چگونه انجام می شود؟

توصیف کلی، اخلاق در تحقیقات بهداشتی، تحقیق چگونه انجام می شود؟

قیمت: 0 ریال

طراحی پژوهش

طراحی پژوهش

قیمت: 0 ریال

نوشتن پروتکل و پروپوزال تحقیق

نوشتن پروتکل و پروپوزال تحقیق

قیمت: 0 ریال

اجرای پروژه تحقیق

اجرای پروژه تحقیق

قیمت: 0 ریال

تفسیر نتایج تحقیق، ارتباط پژوهش

تفسیر نتایج تحقیق، ارتباط پژوهش

قیمت: 0 ریال

نوشتن یک مقاله علمی

نوشتن یک مقاله علمی

قیمت: 0 ریال

چاپ یک مقاله علمی، مراحل آماده سازی یک ارائه علمی، ارزیابی و سنجش تحقیق

چاپ یک مقاله علمی، مراحل آماده سازی یک ارائه علمی، ارزیابی و سنجش تحقیق

قیمت: 0 ریال

ارزیابی سلامت جنین
(بخش یک)

ارزیابی سلامت جنین (بخش یک)

قیمت: 0 ریال

ارزیابی سلامت جنین
(بخش دو)

ارزیابی سلامت جنین (بخش دو)

قیمت: 0 ریال

خطاهای پزشکی  و  گزارش دهی خطا

خطاهای پزشکی و گزارش دهی خطا

قیمت: 0 ریال