راهنمایی استفاده از سامانه

راهنمایی استفاده از سامانه


معرفي دفتر آموزش مداوم دانشگاه

آموزش مداوم جامعه پزشكي از جمله استراتژي هاي نوين حفظ و ارتقاي دانش جامعه پزشكي به شمار مي رود كه جهت ارتقاي سلامت جامعه طي چند دهه گذشته توسط اكثر كشورها بكار گرفته شده است ، در جمهوري اسلامي ايران نيز با تصويب قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي توسط مجلس شوراي اسلامي در سال يكهزار وسيصد و هفتاد و پنج عملا جايگاه و اهميت خود را در جامعه پزشكي كشور تثبيت كرده است .

آموزش مداوم جامعه پزشكي به آن دسته از فعاليت هاي آموزشي كه جهت حفظ، توسعه يا ارتقاء دانش، مهارت، عملكرد حرفه اي و ارتباطاتي كه يك پزشك (مشمول) در ارائه خدمت به بيماران ، جامعه يا حرفه خود بكار مي گيرد، اطلاق مي شود. محتواي آموزش مداوم دانش و مهارت هائي است كه متخصصين فن بعنوان علوم پايه پزشكي، اصول طب باليني و مراقبتهاي پيشگيري شناسائي و مورد پذيرش قرار داده اند.

برطبق يك تعريف وسيع از آموزش مداوم، نظير آنچه در بالا آمده، تمام فعاليت هاي آموزش مداوم كه موجب شوند پزشكان(مشمولين) مسئوليت هاي خود را موثرتر و كارآمدتر به انجام رسانند، CME هستند. اما تمام فعاليت هاي آموزشي، آموزش مداوم جامعه پزشكي محسوب نمي شوند. فعاليت هاي آموزشي كه مستقيما" با كار حرفه اي پزشكان (مشمولين) مرتبط نباشد،CME نيستند. آموزش هاي منفك از حرفه كه در پاسخ به نياز يا علاقه شخصي صورت مي گيرد مانند برنامه ريزي مالي، ادبيات يا موسيقي، آموزش مداوم نيست.

تماس بامركز آموزش مداوم

آدرس:   کردستان > سنندج > خیابان پاسداران> پائینتر از بیمارستان قدس > پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان > دفتر آموزش مداوم

تلفن: 09183779330 - 08731827274

پست الكترونيكي : info@CMEK.ir