تماس بامركز آموزش مداوم استان کردستان

تماس بامركز آموزش مداوم استان کردستان

تماس بامركز آموزش مداوم آدرس: کردستان > سنندج > خیابان پاسداران> پائینتر از بیمارستان قدس > پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان > دفتر آموزش مداوم

 شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 -  08733664651- دبیر آموزش مداوم جناب آقای شریفی

تلفن: 09183779330  مسئول فنی سامانه اموزش مداوم - جناب آقای کاوه سبحانی

تلفن ثابت : 08733725222


پست الكترونيكي : info@CMEK.ir