تاريخچه آموزش مداوم

تاريخچه آموزش مداوم

تماس بامركز آموزش مداوم

آدرس:   کردستان > سنندج > خیابان پاسداران> پائینتر از بیمارستان قدس > پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان > دفتر آموزش مداوم
شماره تلفن پاسخگویی :
09183779330 (مهندس کاوه سبحانی کارشناس ارشد،طراح و مسئول پشتیبانی سامانه آموزش مداوم پزشکی کردستان)
09188718784 - 33664651 087 (جناب آقای دکتر شهرام شریفی - دبیر آموزش مداوم)
پست الكترونيكي : info@CMEK.ir
داخلی 8238-240 و 8244 - 33664651 087 (کارشناسان آموزش مداوم)
واحد پشتیبانی : 08733725222

فعاليت آموزش مداوم جامعه پزشکی در کشورهای مختلف به دو صورت پيگيری می گردد.

در برخی کشورها شرکت در فعاليتهای آموزش مداوم اختياری است. و قانون مشخص در اين رابطه وجود ندارد و از طريق تمهيداتی مانند قراردادن پاداش مالی – جريمه – انتشار فهرست اسامی افراد فعال در برنامه های آموزش مداوم و موارد ديگر سعی در تشويق پزشکان به شرکت در اينگونه فعاليتها می نمايد.

در برخی کشورها شرکت در فعاليتهای آموزش مداوم برای جامعه پزشکی اجباری بوده و تطابق قانون تأييديه مجدد پروانه طبابت منوط به شرکت در فعاليتهای آموزش مداوم می باشد. شيوه های مختلف جهت ارزيابی حضور و شرکت افراد در برنامه های آموزش مداوم طراحی شده که يکی از رايج ترين اين شيوه ها اعطاء امتياز به فعاليتهای آموزش مداوم و تعيين حد ضروری کسب امتياز برای دوره های زمانی مشخص می باشد. قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی در ايران ابتدا تحت عنوان قانون لزوم بازاموزی و نوآموزی جامعه پزشکی درمهرماه1369به طور آزمايشی پنجساله با هدف ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی وارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوبتر در سطح کشور مورد تصويب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پس از اجرای موفقيت آميز دوره آزمايشی از ابتدای سال 1375 تحت عنوان قانون دائمی در مجلس شورای اسلامی به تصويب نهائی رسيد.با توجه به اين قانون اعضای جامعه پزشکی کشور موظفند جهت تمديد مجوز ادامه فعاليتهای حرفه ای ،با شرکت دردوره های آموزش مداوم،امتيازات لازم رادر مقطع زمانی مشخص کسب نمايند.

در کشورهای مختلف اين امتيازات متفاوت است بگونه ای که برای هر يک دوره پنجساله هر پزشک بايد در انگلستان 250 امتياز – در کانادا 400 امتياز اخذ نمايد که 40% آن بايد از محل شرکت در برنامه مدون غير همنام کسب گردد. در کشور ما برنامه های آموزش مداوم از چند نوع فعاليت تشکيل می گردد.

سمينار – کنگره – کارگاه – کنفرانس

دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای

برنامه های مدون آموزش مداوم

فعاليتهای آموزشی و پژوهشی

خودآموزی

نحوه محاسبه امتياز برای فعاليتهای آموزش مداوم به ويژه در خصوص برنامه های حضوری ساعات آموزشی برنامه است و معيار بکار گرفته شده بطور معمول يک امتياز به ازاء هر يک ساعت است،که اخيرا ً6/ 0 به ازاء هر يک ساعت دربرنامه مدون کاهش يافته است. فرايند اعطاء امتياز و صدور مجوزها برحسب نوع برنامه متفاوت ميباشد اعطاء امتياز به همايش و کنگره و سمينار توسط اداره کل آموزش مداوم صورت می گيرد زيرا اين برنامه ها از ساختار از پيش طراحی شده ای نبوده و تنوع زيادی در نحوه طراحی و شيوه اجرا برخوردار می باشدو اعطاء امتياز و صدور مجوز به کارگاه - مدون – کنفرانس يکروزه – کنفرانس ادواری توسط کميته آموزش مداوم دانشگاه صورت می گيرد.