سير تصويب قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي

سير تصويب قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي

سير تصويب قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي ( لزوم بازآموزي و نوآموزي )

طرح بازآموزي جامعه پزشكي در سال 1368 در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مطالعات كارشناسي را بعهده داشت، با انعكاس موضوع به معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سپردن كار مطالعاتي اين موضوع به دفتر بازآموزي و آموزشهاي آزاد و باتوجه به اين واقعيت كه طرح بازآموزي پزشكان مي بايست بر پايه شناخت علمي از ديدگاهها و نظرات كارشناسان در زمينه نيازهاي بازآموزي در رشته هاي مختلف سازماندهي و با استفاده از عقايد آنان و باتوجه به پيشرفتهاي نوين آموزش مداوم پزشكي در دنياي امروز برنامه ريزي مي گرديد ، لذا بمنظور بررسي دقيق و در نهايت دسترسي به راهبردهاي اساسي يك مطالعه مقدماتي از طريق يك نظرخواهي در طي ماههاي دي و بهمن 1368 از طريق ارسال 748 پرسشنامه براي پزشكان و اعضاء هيئت علمي شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور انجام گرفت . اين بررسي فقط يك نظرسنجي مقدماتي تلقي مي شد كه هدف آن صرفا" شناخت پايه اي بمنظور بحث و احتمالا" مطالعات عميق تر و گسترده تر درآينده بود و به عبارت ديگر نتايج حاصله از اين نظرسنجي اطلاعات پايه اي براي بحث در كارگاه علمي تعيين خط مشي بازآموزي پزشكان را فراهم آورد كه اين كارگاه در پايان بهمن 1368 براي دستيابي به راههاي عملكرد بازآموزي با حضور مسئولين محترم وزارت بهداشت ، مقام محترم وزارت ، معاونين وزارت ، اعضاء و رياست كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي در محل دفتر بازآموزي تشكيل گرديد . نتايج حاصله از اين كارگاه و مطالعات مربوطه به مجلس شوراي اسلامي نيز تقديم گرديد و بقيه كار كارشناسي طرح باز آموزي در كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت و در جلساتي از معاونت آموزشي وزارت متبوع و دفتر بازآموزي براي بررسي هاي مربوطه در كميسيون بهداري و بهزيستي دعوت بعمل آمد و نهايتا" طرح مزبور پس از طي مراحل خاص و اصلاحات لازم در جلسه مورخ 22/7/69 كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شد و در تاريخ 17/8/69 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و بصورت قانون لازم الاجرا درآمد.
باتوجه به تصويب قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ابلاغ آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت اجرا دفتر بازآموزي معاونت آموزشي وزارت متبوع مسئوليت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي را برعهده گرفت و فصل جديدي در كار دفتر ايجاد شد.
باپايان يافتن دوره پنجساله اول بازآموزي جامعه پزشكي كشور و اتمام مدت قانون فوق الذكر در آبانماه سال 1374 بازنگري و اصلاح قانون و آئين نامه ها در جلسات پياپي انجام گرديد و پيش نويس قانون تهيه شد و باتوجه به خلاء قانوني از آبانماه سال 1374 لايحه فوق با قيد دو فوريت در تاريخ يازدهم و دوازدهم ارديبهشت 75 بررسي و بصورت دائمي تصويب گرديد. نام قانون نيز به صورت قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي تغيير يافت .