فعاليت‌ها و خدمات اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

فعاليت‌ها و خدمات اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

فعاليت‌ها و خدمات اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

 سياستگزاري و نظارت بر اجراي قانون آموزش مداوم كشوري
 بررسي نيازها در زمينه برنامه‌هاي، آموزش مداوم نيروي انساني شاغل در خدمات بهداشتي، درماني كشور
 تشكيل گروه هاي آموزشي تخصصي جهت برنامه‌ريزي و تدوين دوره هاي مورد نياز آموزش مداوم، تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها براساس پيشرفت علمي، نيازهاي آموزشي و اولويت‌هاي با توجه به ضوابط تعيين شده توسط شوراي عالي آموزش مداوم
 پيش بيني نيازها و اعتبارات لازم جهت آشنائي و كسب اطلاعات در زمينه آموزش مداوم جامعه پزشكي در ساير كشورها و ارتقاء كيفي اين آموزش منطبق بر شناسائي مراكز معتبر آموزش مداوم دنيا جهت تبادل اطلاعات و اعزام كارشناس
 بازديد از مراكز پيشرفته در برنامه‌هاي آموزش مداوم پزشكي خارج از كشور به منظور بهبود كيفيت برنامه‌هاي آموزش مداوم
 نظارت بر نحوه اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم مراكز مجري (بازديد و ارزشيابي)
 برنامه ريزي به منظور اجراي صحيح برنامه‌هاي آموزش مداوم بصورت مستمر جهت جامعه پزشكي كشور (پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز، دكتر حرفه‌اي و متخصصين علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي و...) و همچنين كادر پيراپزشكي (پرستار، ماما و...) به منظور آشنائي با اطلاعات و روش‌هاي جديد و نوين علمي آموزش و تازه‌هاي علمي و تخصصي در هر رشته
 اعتبار بخشي دانشگاه ها
 استاندارد كردن فرم‌ها، گواهينامه‌ها، آيين نامه‌ها، ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي مداوم
 صدور مجوز برگزاري برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و ساير فعاليت‌هاي مرتبط به آن
 انجام طرح‌هاي پژوهشي در زمينه اجراي قانون لزوم آموزش مداوم جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش و عملكرد پزشكي آنها و بررسي عوامل موثر در تقويت و اجراي بهتر قانون مذكور
 تهيه و روز آمد كردن و پشتيباني بانك اطلاعاتي به منظور نگهداري و ارائه اطلاعات و آمار صحيح و دقيق مربوط به برنامه‌هاي آموزش مداوم
 انجام امور مربوط به مطالعه و بهبود عملكرد فرايندها و سيستم‌ها
 اصلاح فرآيند اجراي برنامه‌هاي خودآموزي با تاكيد بر گسترش Online CME
 افزايش توليدات مكتوب و غيرمكتوب با آموزش مداوم
 
همچنين در رابطه با خدماتي كه هم اكنون با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات ارائه مي شود :
1- تقويم آموزش مداوم
2- بانك اطلاعاتي برنامه‌هاي آموزش مداوم
3- بانك اطلاعاتي برنامه‌هاي خودآموزي
4- بانك اطلاعاتي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي
5- قوانين، ضوابط و مصوبات
6- بانك اطلاعاتي استفاده كنندگان از ماده 6 (معذوريت)
7- ارزشيابي نحوه صدور مجوز دانشگاه‌هاي تفويض اختيار شده