دوره جدید "آشنایی با ویروس زیکا" با 2 امتیاز اموزشی بارگزاری شد

دوره جدید "آشنایی با ویروس زیکا" با 2 امتیاز اموزشی بارگزاری شد

دوره جدید "آشنایی با ویروس زیکا" با 2 امتیاز اموزشی بارگزاری شد

ویروس شناسی زیکا تاریخچه و اپیدمیولوژی روشهای بالینی و تشخیص آزمایشگاهی ویروس زیکا نظام مراقبت ویروس زیکا راهکارهای استراتژیک مراقبتی و درمان ویروس زیکا راههای پیشگیری از ویروس زیکا ویروس زیکا در حاملگی بررسی میکروسفالی در مادران باردار توصیه ها به زنان باردار و شناخت کشورهای پر خطر چشم انداز ویروس زیکا در آینده

مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: آشنایی با ویروس زیکا
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419501
تاریــخ شروع: 1395/06/25
تاریخ پایان 1398/06/25
اهداف: ویروس شناسی زیکا تاریخچه و اپیدمیولوژی روشهای بالینی و تشخیص آزمایشگاهی ویروس زیکا نظام مراقبت ویروس زیکا راهکارهای استراتژیک مراقبتی و درمان ویروس زیکا راههای پیشگیری از ویروس زیکا ویروس زیکا در حاملگی بررسی میکروسفالی در مادران باردار توصیه ها به زنان باردار و شناخت کشورهای پر خطر چشم انداز ویروس زیکا در آینده
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت راست روی دورهای مبتنی بر وب کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مورد نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 33664651 087
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
محمد شکیب الحق4
شهلاافراسیابیان2
روناکشاهویی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2 80000 خیر
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 80000 خیر
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 2 80000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 80000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2 80000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 1.25 50000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 1.25 50000 خیر
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 1.25 50000 خیر
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 1.25 50000 خیر
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 1.25 50000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 1.25 580000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 50000 خیر
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 2 50000 خیر
پیوست های برنامه

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!