دوره جدید "آشنایی با مقدمات کورونا ویروس مرس" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

دوره جدید "آشنایی با مقدمات کورونا ویروس مرس" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

دوره جدید "آشنایی با مقدمات کورونا ویروس مرس" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

عریف موارد بیماری کوروناویروس مرس توزیع جغرافیایی و نظام مراقبت اهداف نظام مراقبت ( (Surveillance بیماری مرس ویروس شناسی مرس مقایسه ویروس‌های مرس با سارس پیشگیری از همه گیری ویروس‌های نوپدید نیازمند پاتوفیزیولوژی و مکانیسم بیماری زایی اپیدمیولوژی کوروناویروس مرس راههای انتقال ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه ( مرس )

مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: آشنایی با مقدمات کورونا ویروس مرس
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419503
تاریــخ شروع: 1395/06/25
تاریخ پایان 1398/06/25
اهداف: تعریف موارد بیماری کوروناویروس مرس توزیع جغرافیایی و نظام مراقبت اهداف نظام مراقبت ( (Surveillance بیماری مرس ویروس شناسی مرس مقایسه ویروس‌های مرس با سارس پیشگیری از همه گیری ویروس‌های نوپدید نیازمند پاتوفیزیولوژی و مکانیسم بیماری زایی اپیدمیولوژی کوروناویروس مرس راههای انتقال ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه ( مرس )
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت راست روی دورهای مبتنی بر وب کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای موردنظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 33664651 087
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
شکیبالحق6
شهلاافراسیابیان2
هومنقصری2
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1022] بهداشت عمومي | کاردانی 2.75 100000 خیر
[1030] بهداشت مدارس | کاردانی 2.75 100000 خیر
[1010] پرستاري | کاردانی 2.75 100000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 4 150000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4 150000 خیر
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 2.75 100000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 2.75 100000 خیر
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 4 150000 خیر
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 4 150000 خیر
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 4 150000 خیر
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 2.75 100000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 2.75 100000 خیر
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 2.75 100000 خیر
[1911] آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت | دکترا 2.75 100000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 2.75 100000 خیر
پیوست های برنامه

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!