دوره جدید " مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

دوره جدید " مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

دوره جدید " مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان" با 4 امتیاز آموزشی بارگزاری شد

ملاحظات لازم هنگام بستری نوزاد مراقبتهای لازم از مادر و جنین در مرحله اول زایمان روش های کاهش درد مادر در لیبر نحوه تاثیر اضطراب بر ضربان قلب جنین علائم دیستوشی عاطفی و.....

مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان
امتیاز معادل مدون: نمی باشد
کد بــرنامــه: 552419502
تاریــخ شروع: 1395/06/25
تاریخ پایان 1398/06/25
اهداف: ملاحظات لازم هنگام بستری نوزاد مراقبتهای لازم از مادر و جنین در مرحله اول زایمان روش های کاهش درد مادر در لیبر نحوه تاثیر اضطراب بر ضربان قلب جنین علائم دیستوشی عاطفی و.....
توضیـــحات: جهت مشاهده محتوا به آدرس www.cmek.ir وارد شده و در سمت راست روی دورهای مبتنی بر وب کلیک کنید ودر ادامه روی بخش مورد نظر کلیک نمایید تا محتوای مور نظر اجرا گردد شماره تلفن پاسخگویی 09188718784 33664651 087
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
لیلاهاشمی نسب2
فرزانهظاهری2
کژآلحسامی2
روناکشاهویی6
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 4 150000 خیر
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 4 150000 خیر
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 4 150000 خیر
[19121] مامایی* | دکترا 4 150000 خیر
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 4 150000 خیر
[1115] مامایی* | کارشناسی 4 150000 خیر
[1019] مامايي | کاردانی 4 150000 خیر
[1920] پرستاری* | دکترا 2.75 100000 خیر
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 2.75 100000 خیر
[1110] پرستاری* | کارشناسی 2.75 100000 خیر
[1010] پرستاري | کاردانی 2.75 100000 خیر
[1935] بهداشت باروری | دکترا 2.75 100000 خیر
[1841] بهداشت مادر و کودک | دکترا 2.75 100000 خیر
[1025] فوريتهاي پزشكي | کاردانی 2.75 100000 خیر
[1225] فوريتهاي پزشكي | کارشناسی 2.75 100000 خیر
[19118] آموزش بهداشت | دکترا 2.75 100000 خیر
پیوست های برنامه

دیدگاه ثبت شده توسط کاربران

دیدگاه خود را بیان کنید!