Error
OK
Alert
واحد پشتیبانی

آموزش مداوم علوم پزشکی کردستان
راه های پاسخ به شما

آدرس

سنندج بلوار پاسداران پایین تر از بیمارستان قدس
روبروی هتل شادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشکده پزشکی طبقه اول مرکز آموزش مداوم

آدرس

سنندج بلوار پاسداران پایین تر از بیمارستان قدس روبروی هتل شادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشکده پزشکی طبقه اول مرکز آموزش مداوم

Contact Images
Contact Images